Διδακτικοί στόχοι του σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για ανάπτυξη ή βελτίωση των αναγκαίων δεξιοτήτων του ικανού και αποτελεσματικού διαμεσολαβητή. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προετοιμαστούν ενδελεχώς για το απαιτητικό αυτό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 16 ωρών μελέτης πριν το σεμινάριο. Το Εγχειρίδιο του Διαμεσολαβητή του CEDR, ειδικά μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, και συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό διατίθενται στους εκπαιδευόμενους τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη έκαστου κύκλου εκπαίδευσης. Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να εξοικειωθούν με το υλικό αυτό προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος για όλους.

Αντικείμενο μάθησης

Υπό την καθοδήγηση έμπειρων, πιστοποιημένων σύμφωνα με διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα και εξειδικευμένων στη διαμεσολάβηση εκπαιδευτών οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν:

  • Να γνωρίσουν τα βασικά είδη διαπραγμάτευσης και να κατανοήσουν τα πιθανά αδιέξοδα και τις πιθανές αιτίες ατελέσφορης ευδοκίμησης αυτής
  • Να κατανοήσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και όλα τα στάδια αυτής
  • Να μπορέσουν όλοι οι συμμετέχοντες να εξασκηθούν και να μπορέσουν να παίξουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
  • Να αναπτύξουν και να εξασκήσουν τεχνικές και δεξιότητες επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής)
  • Να κατανοήσουν την δυναμική των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της διαμεσολάβησης και να αναπτύξουν τεχνικές και ικανότητες καθοδήγησης των διαπραγματεύσεων των μερών προς την επίτευξη συμφωνίας και την υπέρβαση πιθανών αδιεξόδων
  • Να προετοιμαστούν για την διαχείριση συναισθημάτων στη διαμεσολάβηση

Με την εναλλαγή μεθόδων διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντας εξοικειώνονται με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και τις ικανότητες του αποτελεσματικού διαμεσολαβητή από την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου μέσα από διαδραστικές ασκήσεις και χρησιμοποίηση ρόλων μέσα από περιπτωσιολογίες (case studies), βασισμένες σε πραγματικές υποθέσεις.

Ημέρα Αξιολόγησης

Κατά την τελευταία (έκτη) ημέρα ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε γραπτή και προφορική αξιολόγηση. Η προφορική αξιολόγηση συ κάθε συμμετέχων διαμεσολαβεί σε μία υπόθεση εργασίας (προσομοίωση ρόλου).

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Όπως είθισται στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, η προσέγγιση του CEDR στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα συμμετοχική και διαδραστική, με πολύ περιορισμένη ‘θεωρητική διδασκαλία’. Η εστίαση είναι, περισσότερο, στην εργασία με τους συμμετέχοντες μέσα από κατευθυνόμενες ομαδικές συζητήσεις, ασκήσεις και προσομοιώσεις.

Ενεργή συμμετοχή μέσω από παιχνίδια ρόλων

Οι ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα όταν πράττουν παρά όταν απλά παρακολουθούν, και γι’ αυτό το σεμινάριο του CEDR δίνει έμφαση στην εξάσκηση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων μέσα από παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις.

Εκτενής καθοδήγηση των συμμετεχόντων και Παροχή ανάδρασης σε προσωπικό επίπεδο

Κατά την διάρκεια των παιχνιδιών ρόλων, οι εκπαιδευτές του CEDR έχοντας συνεχή παρουσία καθόλη τη διάρκεια αυτών παρέχουν καθοδήγηση στους ασκούμενους διαμεσολαβητές ώστε να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες και ικανότητές τους. Επιπλέον, οι καθοδηγητές/εκπαιδευτές αφιερώνουν μία 15λεπτή προσωπική συνεδρία με έκαστο συμμετέχοντα για να προσφέρουν ανατροφοδότηση/feedback σχετικά με τους τομείς που δούλεψαν καλά και τους τομείς που ενδεχομένως είναι σκόπιμο να αναπτυχθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι αξιολογήσεις του σεμιναρίου τα τελευταία 10 έτη κατατάσσουν την προσωπική παροχή ανάδρασης προς τους συμμετέχοντες ως ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία εκπαίδευσης. Για να επιτευχθεί η καθοδήγηση και ανάδραση είναι απαραίτητο να είναι παρόντες οι καθοδηγητές σε κάθε ομάδα καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίας διαμεσολάβησης. Σαφώς, η διατήρηση ενός τέτοιου επιπέδου ποιότητας έχει αντίκτυπο στο κόστος, καθώς χρειάζονται περισσότεροι άνθρωποι που θα αναλάβουν την καθοδήγηση.

Μηχανισμοί ελέγχου ποιότητας

Το CEDR έχει καθιερώσει μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας οι οποίοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι ώστε να εξασφαλίζουν ποιότητα στην εκπαίδευση και συνοχή στην αξιολόγηση από όλο το διδακτικό προσωπικό:

  • Εκπαίδευση προσωπικού – τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο πραγματοποιεί εκπαίδευση για το εκπαιδευτικό προσωπικό, που εστιάζεται στην επικαιροποίηση των μεθόδων διδασκαλίας και το αντικείμενο της μάθησης και εξασφάλιση συνοχής των αξιολογήσεων.
  • Συναντήσεις αξιολόγησης προσωπικού – αυτές πραγματοποιούνται στο τέλος της αξιολόγησης κάθε σεμιναρίου και αποτελούν μία περαιτέρω ευκαιρία για το εκπαιδευτικό προσωπικό να συνεδριάσει σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αποδόθηκαν στους συμμετέχοντες, εξασφαλίζοντας έτσι περαιτέρω την συνοχή αυτών.

© 2024 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας