Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕλΚΔΔ) ιδρύθηκε στην Αθήνα με βάση τα ευρωπαικά πρότυπα ως υπηρεσία του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. με την από 30 Μαρτίου 2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου. Ήδη από το 2010 λειτουργεί με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με 15 δικηγόρους – διαμεσολαβητές ως εταίρους.

Αποτελεί τον πρώτο φορέα που συστήθηκε στην Ελλάδα με σκοπό την προώθηση της διαμεσολάβησης στην χώρα μας. Ως ο κατεξοχήν ελληνικός φορέας με αντικείμενο την προώθηση της διαμεσολάβησης έχει διοργανώσει δεκάδες ημερίδων διεθνούς χαρακτήρα, και έχει οργανώσει αρκετούς κύκλους προγραμμάτων εκπαίδευσης διαμεσολαβητών σε συνεργασία με το βρετανικό κέντρο CEDR.

Το Κέντρο στοχεύει:

  • να φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις και το ελληνικό δικαστικό σύστημα με τη διαμεσολάβηση και να τους επιτρέψει να την κατανοήσουν,
  • να παρέχει στις επιχειρήσεις μία απλή και οικονομική μέθοδο διευθέτησης των διαφορών τους σε ένα περιβάλλον που οδηγεί στο διάλογο και διασφαλίζει την επαγγελματικότητα,
  • να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για τη Διαμεσολάβηση χρησιμοποιώντας διαμεσολαβητές επιλεγμένους από το Κέντρο με τα απαραίτητα προσόντα, οι οποίοι να επωφελούνται αμοιβαία από την εμπειρία ο ένας του άλλου,
  • να προωθήσει την εφαρμογή στην Ελλάδα των εναλλακτικών μεθόδων επιλύσεως των διαφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται η διαμεσολάβηση και η διαιτησία.

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης διασφαλίζει την εφαρμογή και παρακολουθεί την εξέλιξη της διαμεσολάβησης προτείνοντας ένα αμερόληπτο και ανεξάρτητο πρόσωπο εξοικειωμένο με τις σχετικές τεχνικές : τον διαμεσολαβητή.

 

© 2024 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας