ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

( αρθ. 4§β και αρθ. 2 ν. 3898/2010)

Σε διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου, μετά από συμφωνία των μερών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς.

Εδώ, εντάσσεται ένα ευρύ φάσμα αστικών και εμπορικών διαφορών, μισθωτικές, διαφορές αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα, κληρονομικές, γειτονικές , ορισμένες διαφορές του εργατικού και του οικογενειακού δικαίου, και άλλες.

ΔΕΝ υπάγονται:

– ποινικές και διοικητικές διαφορές

– διαφορές εκούσιας δικαιοδοσίας, οι οποίες με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων (εξαίρεση ο νόμος περί υπερχρεωμένων)

 

© 2024 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας