Το Ιν.Κα.Δι.Λ. είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2013 με τη σύμπραξη των φορέων:

 • «Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας» (Δ.Σ.Λ.), που εδρεύει στη Λάρισα, στη συμβολή των οδών Δευκαλίωνος και Πατρόκλου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του κ. Δημήτριο Κατσαρό &
 • «Επιμελητήριο Λάρισας» που εδρεύει στη Λάρισα, οδός Παπακυριαζή, αριθμ. 44, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του κ. Δημήτριο Αδάμ.

και έχει  την καταστατική της έδρα στα γραφεία του Δικ.Συλ.Λάρισας στη συμβολή των οδών Δευκαλίωνος και  Πατρόκλου.

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

 1. Να λειτουργήσει ως φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών κατά την έννοια του άρθρου 5 Ν.3898/2010 και του Π.Δ. 123/2011,
 2. Η παροχή υπηρεσιών βασικής εκπαίδευσης στους υποψήφιους διαμεσολαβητές και μετεκπαίδευσης στους διαμεσολαβητές για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την άσκηση της διαμεσολάβησης,
 3. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Νόμου 3898/2010, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει,
 4. Η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό,
 5. Να προάγει το θεσμό της διαμεσολάβησης ή/και άλλων εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και να φέρει σε επαφή τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το Ελληνικό Δικαστικό σύστημα με τη Διαμεσολάβηση, με στόχο να την κατανοήσουν, να την αποδεχθούν και να την υιοθετήσουν ως ένα εναλλακτικό και παραγωγικό τρόπο για την επίλυση διαφορών.
 6. Να προσφέρει σε τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή και αλλοδαπά, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Διαμεσολάβησης καθώς και υπηρεσίες περί των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών,
 7. Να προσφέρει σε τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή και αλλοδαπά, σε σχέση με τους ως άνω σκοπούς, υψηλού επιπέδου επιστημονικές υπηρεσίες (συμβουλευτικές, ερευνητικές κ.ά.), καθώς και εκπαιδευτικές υπηρεσίες (με τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων κ.ά.),
 8. Να δραστηριοποιείται στον επιστημονικό τομέα με τη διεξαγωγή συνεδρίων και εκδηλώσεων καθώς και με τη σύνταξη μελετών και ερευνών, τα πορίσματα των οποίων θα τίθενται στην διάθεση του δημοσίου ενδιαφέροντος και θα μπορούν να αξιοποιηθούν από την επιστημονική κοινότητα και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς  που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Την  πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της η Εταιρεία δύναται  να επιδιώξει και με τα εξής μέσα:

 1. Τη διενέργεια διαμεσολαβήσεων και την παροχή συναφών υπηρεσιών σε κατάλληλους χώρους, με τη συμμετοχή διαμεσολαβητών, εκπαιδευθέντων και πιστοποιηθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 και σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται διεθνώς, καθώς με την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθώς και άλλων, εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.
 2. Την παροχή, επιδοτουμένων ή μη, εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σεμιναρίων κ.λπ. σε σχέση με τη Διαμεσολάβηση, καθώς και τις λοιπές εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με τη συμμετοχή έμπειρων εκπαιδευτών.
 3. Την εκπόνηση, εφαρμογή, εποπτεία και αξιολόγηση προγραμμάτων στον επιστημονικό τομέα με στόχο τη μελέτη, αλλά και την ενεργό συμμετοχή στις επιστημονικές, νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στην Eλλάδα και στην αλλοδαπή σε σχέση με το θεσμό της Διαμεσολάβησης, την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων, περιοδικών και εν γένει επιστημονικού και εκπαιδευτικού υλικού (σε έγχαρτη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή) καθώς και εν γένει τη μελέτη και προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.
 4. Τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και την έκδοση βιβλίων ή περιοδικών σχετικά με τα παραπάνω θέματα.
 5. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί των ανωτέρω αντικειμένων.
 6. Tη συμμετοχή σε άλλες εταιρίες,  οργανισμούς ή πάσης φύσεως φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και σε ευρωπαϊκά προγράμματα που ασχολούνται με την προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και εν γένει τη συνεργασία με τέτοιους, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 7. Την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων  καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών.

© 2024 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας