Σε συνέχεια του αρ. 15 του ν. 4800/2021 δημοσιεύθηκε το υπ’αριθμ. ΦΕΚ Β 4017/31.8.2021 όπου ορίζονται οι προυποθέσεις εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών.

Για την ένταξή στο ως άνω Μητρώο απαιτούνται τα εξής:
α) κατάρτιση σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση τουλάχιστον 20 ωρών και
β) συμμετοχή σε τουλάχιστον τρεις οικογενειακές διαμεσολαβήσεις ή Υποχρεωτικές Αρχικές Συνεδρίες είτε με την ιδιότητα του διαμεσολαβητή ή συνδιαμεσολαβητή είτε με την ιδιότητα του νομικού παραστάτη.

Όσοι διαμεσολαβητές πληρούν τις δυο ανωτέρω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Φορέα Κατάρτισής τους, ώστε ο Φορέας στη συνέχεια να διαβιβάσει στην ΚΕΔ τα στοιχεία και τα έγγραφά τους.

Επομένως χρειάζεται να αποστείλετε στο mail του ΙΝΚΑΔΙΛ (info@inkadil.gr) σκαναρισμένα τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα:
α) το πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος οικογενειακής διαμεσολάβησης 20 ωρών του ΙΝΚΑΔΙΛ  που θα διαβιβαστεί στην ΚΕΔ
β) υπεύθυνη δήλωση που θα απευθύνεται στην ΚΕΔ με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής όπου δηλώνετε ότι έχετε συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρεις οικογενειακές διαμεσολαβήσεις ή ΥΑΣ και την ιδιότητα με την οποία είχατε συμμετοχή.

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης ακολουθεί επισυναπτόμενο, προς διευκόλυνσή σας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα έκδοσης  μέσω της ιστοσελίδας : https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses, μαζί με τη βεβαίωση που καλούνται οι Φορείς να υποβάλλουν για τους καταρτιζόμενους (η βεβαίωση συμπληρώνεται από το Φορέα, ανάλογα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει παρακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος).

Το Μητρώο θα παραμένει ανοικτό για την ένταξη όσων διαμεσολαβητών επιθυμούν όταν θα συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σημ. Το εν λόγω Μητρώο αφορά μόνο το αρ. 15 Ν 4800/2019. Η δυνατότητα να αναλαμβάνει/διορίζεται κάποιος διαμεσολαβητής είτε σε ΥΑΣ οικογενειακής διαφοράς είτε σε εκούσια διαμεσολάβηση οικογενειακής διαφοράς του Ν 4640/2019 παραμένει ως έχει για όλους.

© 2022 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας